Subsidie Jonge landbouwers, wijzigingen bij tweede openstelling 2016

Van 1 december 2016 t/m 16 januari 2017 wordt de subsidie Jonge landbouwers opengesteld. De voorwaarden voor deze subsidie zijn in de provincies, die de subsidie hebben opengesteld, nagenoeg gelijk. Het is de verwachting dat alle provincies de subsidie zullen openstellen. RVO heeft tot op heden nog geen informatie vrijgegeven. In dit bericht staan enkele algemene voorwaarden en de wijzigingen t.o.v. de openstelling van het voorjaar 2016. Deze zijn afkomstig uit de provinciale regelingen en de vorige openstelling.

 

Algemeen

De subsidie is, evenals vorig jaar, voor Jonge landbouwers die op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn, ongeacht het aantal jaren zeggenschap in een landbouwbedrijf. De subsidie is beperkt tot een aantal investeringscategorieën.

 

Openstelling per provincie

De subsidie Jonge landbouwers wordt opengesteld door de provincies. Op het moment van schrijven hebben alle provincies, m.u.v. de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland, het openstellingsbesluit gepubliceerd. De verwachting is dat de overige provincies op korte termijn volgen.

 

Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag is, bij eenmanszaken of ondernemingen met alleen Jonge landbouwers, 30% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000. Een subsidie lager dan € 10.000 wordt niet uitgekeerd. Bij samenwerkingsverbanden met niet-Jonge landbouwers is het subsidiebedrag lager. Het subsidiebedrag kan op twee manieren worden vastgesteld, namelijk op basis van:

• Het percentage Eigen Vermogen (EV) van de Jonge landbouwers.

• Het aantal niet-Jonge landbouwers.

 

De hoogte van de subsidie en de bepaling hiervan bij samenwerkingsverbanden is gelijk aan de methode van vorig jaar.

 

Peildatum Eigen vermogen

De peildatum voor het bepalen van de verdeling van het EV is gewijzigd. Deze is nu 31 december 2015, 30 april 2016of 30 juni 2016.

 

Peildatum ‘niet-Jonge landbouwer’

Bij de eerdere openstelling van de subsidie Jonge landbouwers werd aangegeven, dat de peildatum voor ‘het aantal niet-landbouwers’ de datum van aanvraag was. Dit is nu niet specifiek aangegeven, maar de verwachting is dat ook nu de datum van aanvraag bepalend is.

 

Lijst met investeringen

De lijst met investeringen is uitgebreid met de investeringscategorieën 15 t/m 20 (zie tabel 1). In debijlage bij een openstellingsbesluit is deze lijst opgenomen met daarbij een uitgebreidetoelichting per investeringscategorie. Deze bijlage komt uit het openstellingsbesluit van de provincie Limburg, maar de andere provincies hebben (tot nu toe) dezelfde categorieën opengesteld. Met uitzondering van de categorie ‘Windmolen’, deze is alleen door de provincies Zeeland en Limburg opengesteld.

 

Tabel 1 Lijst van investeringscategorieën voor subsidie Jonge landbouwers

Cat.

Investeringscategorie

Aantal punten

1Zonnepanelen

6

2Windmolen

4

3

 

Mestvergister (incl. mestverwerkingsinstallatie als extra meerkosten, levert geen extra score op)

6

4Warmtekracht werkend op biomassa

6

5Warmtekracht regulier, niet geschikt voor biomassa

4

6Kleine windturbine (zonder vergunning)

6

7Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming of plaats specifieke bewatering incl. GPS/GIS apparatuur

8

8Mestscheidingsinstallaties (incl. mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op)

6

9Machine voor niet kerende grondbewerking

10

10Machine voor spitten en zaaien tegelijk

10

11GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden

7

12Koematras, waterbed

6

13Varkensvriendelijke vloeren

6

14Openwatervoorzieningen voor pluimvee, incl. aanleg waterleidingen

6

15Pas cooling in stallen voor veehouderij

5

16Warmtewisselaar in stallen voor veehouderij

6

17Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrondsteelt of bedekte teelt

8

18Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt

9

19Emissiearme vloeren voor niet gesloten stallen melkveehouderij (urine en mest scheidende vloeren)

7

20Biobed of biofilter

5

 

Toekenning o.b.v. punten

Toekenning vindt, evenals vorige jaar, plaats op basis van het (gemiddeld) aantal punten. Hoe meer punten hoe hoger de kans op subsidie. Indien meerdere projecten met hetzelfde puntenaantal zijn en niet al die projecten kunnen, wegens het subsidieplafond, gehonoreerd worden, dan vindt een loting plaats tussen de projecten uit die groep.

 

Aanvragen bij RVO

Hoewel het een provinciale subsidie betreft, moet de aanvraag viamijn.rvo.nl (zie POP3-subsidies per provincie).

worden gedaan.

Op het moment van schrijven van dit bericht was er op de site van RVO nog geen informatie beschikbaar.

 

Uiterlijke startdatum

Het is niet meer verplicht om binnen twee maanden na de beslissing met de investering te beginnen.

 

Budget per provincie

Iedere provincie heeft een eigen subsidiebudget vastgesteld.

 

Meer informatie

Zie voor meer informatie:

• Ons bericht Subsidie Jonge landbouwers, tweede openstelling 2016, met een volledige uitwerking van deze subsidie. In dit bericht is ervan uitgegaan dat alle provincies de subsidie openstellen.

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.