Nieuws

Stroomschema grasland: gewascode, betalingsrechten en mest (01-01-1970)
Bron: | | | 01-01-1970

De gewascode voor grasland is niet meer bepalend of en hoe een perceel meetelt voor de ‘Meststoffenwet’ en de betalingsrechten. Dit is het gevolg van het vervallen van de gewascode 336 en het feit dat nu onderscheid gemaakt moet worden in de (verwachte) opbrengst per ha. Voor de keuze van de juiste gewascode hebben wij een praktisch stroomschema opgesteld waarmee ook bepaald kan worden of deze gronden meetellen voor de betalingsrechten en voor bepaalde onderdelen van de ‘Meststoffenwet’.

 

Gewascodes 336 vervallen

Per 1 januari 2019 is de gewascode 336 voor grasland vervallen. Deze gewascode moest gebruikt worden voor grasland met de hoofdfunctie natuur waarop wel betalingsrechten verzilverd konden worden. Voor deze gronden moet nu de gewascode 265 of 331 worden gebruikt.

 

Geen regelingsinformatie

De reden van de wijziging is dat RVO de gewascode steeds meer los wil koppelen van de vraag of en op welke manier een perceel voor een bepaalde regeling meetelt. De gewascode zegt nu alleen iets over het gewas en wordt ingevuld in ‘Mijn Percelen’. Voor welke regeling een perceel in aanmerking komt moet worden ingevuld in de Gecombineerde opgave (GO). Ook moet nu in de GO worden aangegeven of een perceel bijvoorbeeld natuurterrein is.

 

Nieuw criterium

Bij de keuze van de gewascodes moet nu ook rekening gehouden worden met de (verwachte) droge stof opbrengst per ha. Dit onderscheid wordt gemaakt naar wens van het CBS.

 

Gewascode 265 of 331

Als er sprake is van blijvend grasland (tenminste vijf jaar grasland) dan moet gewascode 265 worden gekozen op een perceel met een (verwachte) droge stof opbrengst vanaf 5 ton per ha. Bij een lagere opbrengst moet gewascode 331 worden gekozen.

 

Herinzaaiplicht Natura 2000-gebieden

Percelen in een Natura 2000-gebied die zijn ingezaaid met gras vanwege een herinzaaiplicht moeten ook worden opgegeven als blijvend grasland, ook als in de voorgaande periode een ander gewas is geteeld.

 

Vier gewascodes

Voor grasland zijn voor 2019 vier gewascodes beschikbaar:

 • 266 Tijdelijk grasland.

 • 265 Blijvend grasland (opbrengst > 5 ton ds/ha).

 • 331 Grasland natuurlijk, hoofdfunctie landbouw (opbrengst < 5 ton ds/ha).

 • 332 Grasland natuurlijk, hoofdfunctie natuur.

 

Daarnaast kan ook de gewascode ‘335 Natuurterrein (incl. heide)’ worden gekozen. Deze gewascode geldt voor natuurterrein dat geen grasland is.

 

Gewascode 266 Tijdelijk grasland

Gewascode 266 betreft grasland dat minder dan vijf jaar aaneengesloten grasland is (definitie GLB). Deze definitie is niet gelijk aan de definitie van tijdelijk grasland uit de ‘Meststoffenwet’, waarbij gekeken wordt hoelang een perceel binnen één kalenderjaar grasland is.

 

Gewascode 331 niet automatisch natuur

De omschrijving van de gewascode 331 suggereert dat het natuurterrein betreft. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Er kan ook sprake zijn van extensief gebruikt grasland met bijvoorbeeld een pakket voor agrarisch natuurbeheer. Dit betreft voor de ‘Meststoffenwet’ gewoon landbouwgrond, maar kan wellicht wel een lage opbrengst hebben.

 

Gewascode 265 kan natuur zijn

Natuurterrein dat als grasland wordt gebruikt kan een behoorlijke opbrengst hebben. Bij een opbrengst vanaf 5 ton droge stof per ha moet de gewascode 265 worden gebruikt. Dit betekent dat ook gronden die voor de ‘Meststoffenwet’ als natuur meetellen soms toch met de gewascode 265 opgegeven moeten worden.

 

Gewascode 332 bij geen landbouwactiviteiten

Grasland zonder landbouwactiviteiten moet met gewascode 332 worden opgegeven. Dit betreffen gronden die niet (tenminste één keer per jaar) worden gemaaid en gronden die zeer extensief worden beweid en daardoor voor meer dan 50% zijn ‘verruigd’.

 

Verruiging

Er is sprake van verruiging indien de oppervlakte is bedekt met andere vegetatie dan gras zoals bomen, struiken, pitrus en/of riet.

 

Gewascode 335 Natuurterrein (incl. heide)

Indien de grond meer dan 50% (of geheel) ‘verruigd’ is en het aandeel gras zeer beperkt is, dan kan ook gekozen worden voor de gewascode 335. Het onderscheid met gewascode 332 is echter niet heel duidelijk. Praktisch gezien maakt dit echter weinig verschil omdat gronden met de gewascodes 332 en 335 beiden niet meetellen voor de betalingsrechten.

 

Mogelijk korting bij foutieve opgave

Bij het gebruik van een foutieve gewascode kan een korting op de bedrijfstoeslag van enkele procenten worden opgelegd. Het gebruik van een juiste gewascode is ook in dit kader van belang.

 

Betalingsrechten

Op grasland met de gewascodes 265, 266 en 331 vinden landbouwactiviteiten plaats. Indien dit grasland feitelijk bij het bedrijf in gebruik is, zijn de percelen in principe te gebruiken voor de benutting van betalingsrechten. Wel moet rekening worden gehouden met specifiek uitgesloten gronden.

 

Maximaal 50 bomen per ha

Gronden met meer dan 50 bomen per hectare zijn uitgesloten van betalingsrechten.

 

Overwegend voor landbouwactiviteiten

Voor de benutting van betalingsrechten moeten de percelen overwegend voor landbouwactiviteiten worden gebruikt. Op de percelen mogen niet-landbouwactiviteiten plaatsvinden, echter de duur van deze activiteiten mag niet meer dan 90 dagen per jaar plaatsvinden.

 

Specifiek uitgesloten gronden

Naast de bovenstaande algemene regel heeft Nederland, reeds eerder, een aantal specifieke gronden aangewezen waarop geen betalingsrechten verzilverd kunnen worden. De reden hiervan is dat Nederland van mening is dat op de gronden geen sprake is van ‘overwegend landbouwactiviteiten’. Het betreft de volgende gronden:

 • Moes- en siertuinen.

 • Bermen tot een breedte van drie meter van de weg of breder voor zover de verkeersbestemming de landbouw hindert.

 • Speelweides.

 • Stroken grasland langs verharde landingsbanen voor vliegverkeer.

 • Onverharde landingsbanen voor luchtsport en luchtvaart

 • Stroken langs gebouwen of kassen, smaller dan 1 meter.

 • Schouwpaden.

 • Geluidswallen.

 • Springweides.

 • Kinderboerderijen.

 • Areaal waarop installaties voor de benutting van zonne-energie aanwezig zijn.

 

Stroomschema

Om de juiste gewascode de kiezen en te bepalen of op een perceel betalingsrechten verzilverd kunnen worden hebben wij een stroomschema opgesteld. Met dit schema kan ook bepaald worden op welke manier een perceel meetelt voor de ‘Meststoffenwet’.

 

Meststoffenwet

Voor de ‘Meststoffenwet’ is naast het feitelijk gebruik ook van groot belang of de gebruiker voldoende beschikkingsmacht heeft over de betreffende percelen. Gronden waarover de gebruiker onvoldoende beschikkingsmacht heeft, tellen maar beperkt mee voor de ‘Meststoffenwet’. Dit onderwerp wordt in een apart bericht nader uitgewerkt.

 

Conclusies en advies

De gewascode voor grasland is vanaf 2019 niet afhankelijk van het feit of er sprake is van natuurgrond. Bepalend voor de gewascode is het aantal jaren grasland, de opbrengst en of er landbouwactiviteiten plaatsvinden. Voor de juiste keuze en de conclusie t.a.v. de betalingsrechten en de mest, is ons advies om ons stroomschema te gebruiken.

terug