Nieuws

POP3-subsidie voor fysieke investeringen provincie Gelderland (13-06-2019)
Bron: | | | 13-06-2019

De provincie Gelderland stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’ open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere investeringscategorie zijn punten toegekend. De rangschikking vindt plaats op basis van het puntenaantal.

 

Openstelling

De subsidie ‘Fysieke investeringen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)’ is opengesteld t/m 8 juli 2019 (17.00 uur).

 

Doel en doelgroep

Met deze subsidieregeling wil de provincie Gelderland innovatieve investeringen stimuleren, die gericht zijn op het bereiken van wateropgaven en doelen, die door de waterschappen worden nagestreefd en zijn neergelegd in de waterbeheerplannen. Het gaat om fysieke investeringen, die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen of voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

Alleen landbouwers en samenwerkingsverbanden van landbouwers komen voor deze subsidie in aanmerking.

 

Subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De subsidie moet minimaal € 4.000 bedragen. Dit betekent dat de subsidiabele kosten minimaal € 10.000 moeten bedragen. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000.

 

Investeringslijst

De provincie heeft een investeringslijst opgesteld, met investeringen die voor subsidie in aanmerking kunnen komen. De aanvraag mag betrekking hebben op meerdere investeringen.

 

Groepering maatregelen

De maatregelen in de investeringslijst zijn gegroepeerd binnen de volgende onderwerpen:

  • Gebruik mest en nutriënten.

  • Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

  • Hydrologische maatregelen.

  • Maatregelen voor de erfsituatie en bedrijfsgebouwen.

  • Bodemmaatregelen.

  • Diverse maatregelen.

 

Rangschikking

Aan iedere investering is een aantal punten toegekend (zie de investeringslijst). De rangschikking vindt plaats op volgorde van het puntenaantal, waarbij aanvragen met het hoogste puntenaantal het eerst in aanmerking komen.

 

Meerdere investeringen

Indien een aanvraag bestaat uit investeringen uit meerdere categorieën, dan wordt het puntenaantal bepaald door het gemiddelde puntenaantal van de betreffende investeringscategorieën.

 

Meer informatie

Zie voor meer informatie:

...

terug