Privacy Statement

Inleiding
Alle informatie die u aan ons verstrekt, valt onder dit privacy statement. Daar waar gesproken wordt van Alan wordt bedoeld, Alan Accountants en Adviseurs B.V. te Leek en daaraan gelieerde ondernemingen.

Doel verwerking persoonsgegevens
Alan verwerkt persoonsgegevens:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst met u;
  • om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen;
  • voor verwerkingen waar u toestemming voor heeft gegeven.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

  • voorletters en/of voornaam, achternaam, titels, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, functie, beroepsorganisatie + ledennummer, betaalgegevens, BSN;
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch contact;
  • locatiegegevens;
  • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Bovenstaand overzicht is niet limitatief.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Alan bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of wat op grond van de Archiefwet is vereist.
Alan bewaart uw gegevens minimaal 7 jaar dan wel voor de duur dat u uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens niet heeft ingetrokken.

Uitwisseling van gegevens
Alan kan uw persoonsgegevens binnen de gelieerde ondernemingen van Alan verstrekken zodat u informatie ontvangt die voor u van belang kan zijn.
De uitvoering van de wettelijke verplichtingen of uitvoering van uw opdracht kan met zich meebrengen dat Alan gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met andere instanties.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Alan verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Website bezoek
Alan respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die u haar geeft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit privacy statement.

Door het invoeren van uw gegevens op onze website en het versturen daarvan, geeft u Alan toestemming om deze gegevens te registreren in haar database en te gebruiken voor haar normale bedrijfsdoeleinden.

Het is mogelijk dat u persoonsgegevens via onze website verstrekt, bijv. om mutaties door te geven om een verzoek in te dienen tot contact of om een verzoek in te dienen tot het ontvangen van de nieuwsbrief. Deze gegevens gebruiken wij alleen om aan uw verzoek te voldoen. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd.

Op onze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt geplaatst. Cookies worden gebruikt voor het bijhouden van gegevens zoals bezoekersaantallen, opgevraagde pagina’s binnen de website en zoekwoorden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Het gaat hierbij niet om persoonsgegevens.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. U kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest cookies niet te accepteren, kunt u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benutten.

Beveiliging persoonsgegevens
Alan neemt passende technische en/of organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo worden (persoons)gegevens die via de website worden verstrekt, tijdens verzending versleuteld en vindt verzending plaats via een beveiligde verbinding.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet, kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Als u vragen heeft of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@alan.nl.

Social media
De social media buttons op onze website bevatten alleen links naar de betreffende social mediapagina’s . Door middel van deze buttons worden door Alan geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social mediadienst. Alan heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met uw persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

Hoewel deze website en de daar in te schakelen diensten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden uitgevoerd, aanvaardt Alan geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering.

Alan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alan.

Onze website bevat links naar andere websites. Alan is niet aansprakelijk voor de inhoud, actualiteit en werking van deze websites.

Aanpassen Privacy Statement
Alan behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website. De meest recente versie van het privacy statement is altijd van toepassing. Voor vragen of opmerkingen over het privacy statement kunt u een e-mail sturen naar: privacy@alan.nl.

Uw privacyrechten
U mag Alan vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Alan vragen deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
Daarnaast kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Verzoeken om inzage, correctie en/of bezwaar kunt u sturen naar privacy@alan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door ú is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, dit ter bescherming van uw privacy. Alan zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.